Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Salsaventura B.V., hierna ook te noemen: de dansschool.
 2. Voor de Salsaventura Docentenopleiding gelden er aparte algemene voorwaarden.
 3. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 4. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 5. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 6. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 7. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Inschrijvingen en betalingen

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 2. Cursussen
  Inschrijvingen kunnen zowel schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen. Indien de betaling niet op tijd op de rekening van Salsaventura is ontvangen vervallen alle eventuele kortingen en worden er €15,- administratiekosten gerekend.
 3. Betalingen
  Betalingen kunnen geschieden door midden van IDeal (bij inschrijving online), bankoverschrijving, contante betaling of per automatische incasso. Indien een opdracht tot automatische incasso wordt gestorneerd (geannuleerd) wordt er per stornering €5,- administratiekosten in rekening gebracht. Tevens komen alle kortingen te vervallen.
  Indien er wordt verzocht om te betalen naar aanleiding van een factuur, wordt er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het volledige bedrag dient, los van de ontvangst van de factuur, voor aanvang van de cursus/bootcamp door ons te zijn ontvangen. Bij te late betaling geldt er een extra bedrag van € 15,- aan administratiekosten. 
 4. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc…  In geval van annulering door Salsaventura heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel reeds gevolgde lessen van die cursus.
 5. Indien er sprake is van een openstaande betaling komt het recht op het inhalen van gemiste lessen en het recht op het gebruik van salsaventura.tv te vervallen totdat het volledige lesgeld, eventueel verhoogd met extra kosten, is voldaan.

Uitschrijvingen en opzeggingen

 1. Cursussen
  Een cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een cursus tussentijds wordt beëindigd door de deelnemer dan blijft het volledige bedrag voor de cursus waarvoor is ingeschreven verschuldigd.
 2. Abonnementen
  Een abonnement kan maandelijks worden opgezegd. In verband met het te behandelen lesprogramma en de bezetting man/vrouw, geldt het dringende verzoek om een abonnement alleen te beëindigen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 september.

Gemiste lessen

 1. Inhalen
  Een gemiste les kan, indien beschikbaar op het lesrooster, binnen de periode waarvoor is ingeschreven en betaald, worden ingehaald.
 2. Een gemiste les kan alleen worden ingehaald indien dit uiterlijk om 14.00 uur op de dag waarop de les wordt gemist, telefonisch of per e-mail wordt doorgegeven aan de administratie van Dansschool Salsaventura.
 3. Gemiste lessen kunnen niet worden omgezet in een financieel tegoed, noch kunnen gemiste lessen worden overgeheveld naar een volgende of een andere lesperiode.

Annuleren

 1. Een cursus, workshop of bootcamp kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of Bootcamp. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving of binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of bootcamp wordt €20,- annuleringskosten in rekening gebracht. Er dient in dit geval aan de volledige betalingsverplichting voldaan te worden.
 2. Indien een cursus, workshop of bootcamp wordt geannuleerd na 14 dagen na inschrijving, binnen 7 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de cursus dan worden er geen lesgelden geretourneerd. In dat geval blijft het reeds betaalde lesgeld gedurende een periode van 12 maanden als tegoed staan, minus €20,- annuleringskosten en de reeds gegeven lessen.
 3. De annulering dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en kan worden verzonden naar:
  Dansschool Salsaventura, Postbus 211, 2501 CE Den Haag.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
 4. Annuleren kan ook per e-mail. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool Salsaventura is ontvangen.
 5. Indien een Cursus, Bootcamp of een andere activiteit vanuit Dansschool Salsaventura wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de deelnemers, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. Dansschool Salsaventura is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de deelnemers. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op Dansschool Salsaventura.

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
  De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Herinneringskosten

 1. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn aan de inning.

De lessen

 1. Bij inschrijving dient de deelnemer op de hoogte te worden gesteld van:
  * de globale inhoud van de lessen
  * het aantal lessen
  * de tijdsduur van een les
  * de lestijden
  * de aanvang van de lessen
  * de frequentie van de lessen
  * eventuele overige verplichtingen
 2. De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
 3. De deelnemer dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen deelnemer en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor deelnemers die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.
  Zie ook ‘gemiste lessen’.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het lopende jaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit jaar gaat de deelnemer en les geld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.

X